Saturday, November 8, 2008

गाणं ऐकतोयऽऽऽऽ ! गुलाब-जामून खाऊ या.. मम्माच्या गावाला जाऊ याऽऽऽऽऽ.. काऽऽय म्हणालात?? शब्द चुकला??? तेच ते.. मामाचे गाव म्हाणजेच मम्माचे माहेर!!! असोऽऽऽ.. हे गाणे तल्लीन होउन ऐकत होतो.. तेवढ्यात बंड्या मला म्हणाला..हे "गावोगाऽव" फिरुन नुस्तं फराऽळ फराऽळ!! संयम नाहीऽऽऽऽ??? बंड्या शिस्तीत वाढलेलं पोर! :).. असोऽऽऽ कुणी काहीही म्हणो, आम्ही "साखरेचेहे खातो बॉऽऽ!!!!

तुकोबांचा एक अभंग आठवला- "अंगी ज्वर, तया नावडे साखर..जन तो इतर गोडी जाणे"..नारळीपाक असो वा वेगवेगळे लाडू आपल्याला त्यातील गोऽडव्याचे देणे घेणे! परत तुकोबांचे शब्दरत्न आठवले-"अंतरीची घेतो गोडी।पाहे जोडी भावाची॥देव सोयरा, देव सोयरा। देव सोयरा, दीनांचा। आपुल्या वैभवे।देव शॄंगारावे निर्मळ । तुका म्हणे जेवी सवें। प्रेम द्यावे प्रीतीचे॥..
चला तुळशीच्या लग्नासाठी(Marraige of Ocimum sanctum :P) फटाके आणायचे आहेत!आणि लाडू सम्राट मधून पार्सल पण.. चाऽऽऽऽऽव..सी..याऽऽऽ...