Monday, November 10, 2008

आता मी मोठ्ठा झालोय! .......................!!!! आईकडे जात नाही.. !!!!!! पण लहानपणी कुण्णी एव्वढस्संऽऽ "कडू" बोललं की मी आईकडे जायचो.... एकदा आईनं माझ्या हातावर आवळा ठेवला. तुरट आंबट आवळा खाउन मी तोंड कस्संऽऽनुसंऽऽ करायचो.. त्यात "जीवनसत्व" असतं हे तेव्हा ठाउक नव्हतं. मग आई म्हणाली, आता पाणी पी... "मग ते पाणी, गोड लागायचं!" आई म्हणायची "जीवनात सत्व" पण अस्संच येतं बाळा...तुरट खारट पदार्थ दैवाच्या ताटात वाढून ठेवलेले असतात.. ते निमुटपणे खाऊन पाणी प्यालास की ते"गोऽऽऽऽड" लागतं!अन म्हणायची.. "शहाणं माऽझं बाऽऽळ.."..!!!!!!!
वेडीच अस्ते नाही का "आई"..?..... :) :)

बाय द वे, काकांसाठीऽऽ आवळ्याचा मुरब्बा आणि नवीन स्वेटर घेऊन जायचा आहे.. हिवाळा सुरु होतोय... आता बलवर्धक रेसीपीज कडे लक्ष द्यावे लागेल.. ... Bye.. Happy Winter... :)

No comments: